Yeni Doğan ve 15 Yaş Altı Yeni Kimlik Kartı Başvuru e Devlet

Yeni Doğan Bebeğe Yeni Kimlik Kartı Çıkarmak için NVİ Nüfus Müdürlüğü randevu alabilir veya e-Devlet şifreniz ile e-Devletten kimlik başvurusu yapabilirsiniz.15 Yaşını Tamamlamayan Vatandaşların Kimlik Kartı Başvurularını aşağıdaki linki tıklayarak e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

YENİ DOĞAN KİMLİK RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni doğan Bebeğin Kimlik Kartını en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğünden çıkartabilirsiniz. Randevu almayı unutmayınız. 15 Yaşını Tamamlamayan Vatandaşların Kimlik Kartı Başvurularını aşağıdaki linki tıklayarak e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.

e-Devlet Yeni Doğan Kimlik Kartı Çıkarma

Yeni doğan bebeğimize kimlik çıkarmak için gerekli belgeler ;

  • Anne ve Baba Nüfus cüzdanı TCKK,
  • Doğum Belgesi
  • Doğumdan sonra bir ay içinde kayıt yaptıranlardan TCKK ücreti alınmaz

Evde doğum yapılması halinde Doğum Belgesi temin edilemeyeceğinden Nüfus Müdürlüğüne sözlü olarak başvuru yapılması halinde kütüğünüze kayıt yaparak yeni kimlik çıkarma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Doğum

Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesine baba soyadı ile tescil edilirler.​
Bildirim Süresi

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde olayın olduğu yerin veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.​

Bildirim Şekli

Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya doğumla ilgili resmi belge veya raporların aslı ile Türkçe’ye tercüme edilmiş örneklerinin, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri veya aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yeri gösteren belgeleri ve çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ile birlikte posta ile dış temsilciliklerimize gönderilmesi suretiyle de yapılabilir.

Bildirim Sorumluluğu

Bildirim; veli (ana, baba), vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde ise, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılabilir.
Doğumevlerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, vapur, tren, uçak gibi genel yolcu taşıtlarında olan doğumların yazdırılması ödevi de yukarıda belirtilen kişilere aittir.
15 yaşını dolduran küçük kendisi veya çocuğun kanuni süresi içinde bildirilmemiş olması halinde, çocuğu yanında bulunduran yakınları veya köy ya da mahalle muhtarı annenin
kızlık hanesine tescil edilmek üzere bildirimde bulunur.
Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ibraz etmek suretiyle, müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.
Yetiştirme yurtları, bakımevleri ve benzeri yerlerin sorumluları, buralarda bulunanların aile reisleri ve kişiler yanlarında çalıştırdıkları ya da barındırdıkları küçük veya erginlerden aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için ilçe nüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yapmakla görevlidirler.
İlçe nüfus müdürlükleri, aile kütüklerine tescil edilmemiş bir yaşından büyük çocukların varlığını haber aldıkları takdirde, çocukların ana, baba veya vasilerini, bunların bulunmaması halinde, ikinci dereceye kadar hısımlarını veya çocukları yanlarında bulunduranları ya da muhtarları doğum bildiriminde bulunmak üzere beyana davet etmeye yetkilidirler.

Doğum Tutanağı Düzenlenmesi

İlçe nüfus müdürlüklerine doğum olaylarına ait bildirim yapıldığında, memur tarafından iki örnek doğum tutanağı düzenlenir. Bildirimde bulunanın adı, soyadı, doğum tarihi ve adresi ilgili alanlara yazıldıktan sonra, doğum tutanağı bildirimde bulunana okunur. Bir yanlışlık olmadığı takdirde bildirimde bulunan ve tutanağı düzenleyen memur ile onaylayan nüfus şefi veya ilçe nüfus müdürü tarafından doğum tutanakları imza edilir.
Doğum tutanakları üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz, yanlışlık halinde yeniden düzenlenir.

​Altı yaşından küçük çocukların tescili 
Altı yaşından küçük  (72 ay)  çocukların tescili için yapılan bildirimlerde,  yaş tespiti yapılmadan doğum tutanağı düzenlenerek tescil edilir.  Beyan edilen yaşta tereddüde düşülmesi halinde çocuğun resmî sağlık kuruluşunca yaşının tespit edilmesi sağlanır.

Altı yaşından büyük, on sekiz yaşından küçük çocukların tescili 
Altı yaşından büyük  (72  ay  + 1  gün)  ve  onsekiz  yaşından  küçük (216  ay)  çocuklara  ait bildirim  yapılırken  yaş  tespiti  için  çocuğun  bildirim  yapılan  nüfus idaresine  getirilmesi zorunludur.
Çocuğun sağ veya  sol  kolu  nüfus  müdürlüğü  mührü  ile mühürlenmek suretiyle yaş tespit formu düzenlenerek sağlık kuruluşunca yaşının tespit edilmesi sağlanır.  Yaş  tespit formunda  belirlenen  yaşa  göre  doğum  tutanağı  düzenlenerek  açıklamalar bölümüne  gerekli bilgiler  yazılır.  Doğuma  ait  resmî  belge  ibraz  edilmesi  halinde  yaş  tespitine gerek kalmaz.

Bulunmuş Çocukların ve Zihinsel Özürlülerin Tescili 
Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocukların nüfus kütüklerine kaydedilmesi, kolluk görevlileri veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanlarına dayanılarak bulundukları yerin nüfus müdürlüğünce yapılır.
Zihinsel özürlü olup da bulunmuş onsekiz yaşından büyük kişileri, mahkemece tayin edilecek olan kayyımları bildirmekle yükümlüdür. Bildirimin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile nüfus müdürlüğüne yapılması zorunludur.
Bu kişiler hakkında düzenlenen tutanaklarda doğum tarihi, adı ve soyadı ile ana ve baba adı belirtilmemiş ise; nüfus müdürlüğünce ad ve soyad ile ana ve baba adı verilir. Doğum tarihi belirlenmemişse resmî sağlık kuruluşunca tespit edilmesi sağlanır.

Aile kütüğüne tescil edilmeden ölen çocukların tescili 
Sağ olarak doğmuş ancak nüfus kütüğüne tescil edilmeden ölen çocuklara ait ölüm tutanakları nüfus idarelerince kabul edilir. Ölüm tutanağındaki bilgilere dayanılarak doğum tutanağı tutulur ve her iki tutanak sırası ile aile kütüğüne geçirilir.
Ölü doğmuş olan çocuklara ait bildirim kabul edilmez.

Türk Babadan Olan Çocuklar
Evlilik içinde Türk babadan olan çocuklar doğumlarından başlayarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanırlar. Bu çocuklar usulüne uygun olarak düzenlenen doğum tutanaklarına dayanılarak baba hanesine tescil edilirler. Çocuğun yurt dışında doğması veya anasının yabancı bir devlet vatandaşı olması çocuğun Türk vatandaşı olmasına engel olmaz. Evlilik dışında Türk babadan ve yabancı anadan doğan çocuk;

  1. Babanın ana ile evlenmesi sonucunda; Medeni Kanunun 292’nci maddesine göre kendiliğinden,
  2. Ananın veya çocuğun istemesi üzerine; Medeni Kanunun 301’inci maddesi uyarınca mahkemece soybağının belirlenmesi ile,
  3. Medeni Kanununun 295’inci maddesi uyarınca tanınması halinde soy bağının kurulması sonucunda babasına bağlı olarak doğumdan itibaren Türk vatandaşı olur, usulüne göre doğum tutanağı düzenlenerek babasının kayıtlı olduğu idari birime baba soyadıyla tescil edilir. Annesi ile arasında soybağına ilişkin bağ kurulur gerekli açıklama yapılır.

Türk Anadan Doğan Çocuklar 
Türkiye içinde veya dışında Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanırlar. Bu çocuklardan evlilik içinde doğanlar usulüne uygun olarak düzenlenen doğum tutanaklarına dayanılarak ananın evlilik hanesine, evlilik dışında doğanlar ise analarının bekarlık hanesine tescil edilirler.

Doğum tutanaklarının düzenlenmesi 
Doğum bildiriminin yabancı makamlardan alınmış belgeye dayalı olması halinde üç örnek doğum tutanağı düzenlenir. Tutanağa, ” ……den verilen ….. tarih ve ….. sayılı belgeye dayanılarak düzenlenmiştir.” açıklaması yapılır. Bildirimde bulunana ait alan doldurulur, imzası alınır, dış temsilciliğimizce de imza edilir ve mühürlenir.
Bildirimi yapanın bulunduğu yerde dış temsilciliğimiz yok ise; doğumla ilgili resmi belge veya raporların aslı ile Türkçe’ye tercüme edilmiş örnekleri, ilgililerin kimlik bilgilerini içeren ve nüfusta kayıtlı oldukları yeri gösteren belgeler, çocuğa konan adın belirtildiği dilekçeye eklenerek, posta ile en yakın dış temsilciliğimize gönderilmek suretiyle bildirim yapılabilir. Bu takdirde doğum tutanağında bildirimi yapanın imzası aranmaz.
Bildirimin beyan yoluyla yapılması halinde, doğum bildirimi tutanaklara geçirilir ve doğum tutanakları bildirimi yapan ile görevliler tarafından imzalanır.

Doğumun aile kütüğüne tescili 
Doğum tutanağına dayanılarak dış temsilciliklerce doğum aile kütüğüne tescil edilir.

Yurt dışındaki doğum olaylarının Türkiye’de bildirilmesi 
Yurt dışındaki doğum olaylarının, oturulan yerde veya bu yer yakınında Türkiye’nin dış temsilciliğinin bulunmaması veya herhangi bir nedenle bildirilememesi halinde; o yerin kişisel durum işlerini yürütmekle görevli makamlarca verilmiş olan doğum belgesinin aslı ve Türkçe’ye tercüme edilmiş örneği bulunulan yer nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle bildirim yapılabilir.
Yabancı makamlarca verilen belge, taraf olduğumuz uluslararası bir sözleşme uyarınca çok dilde düzenlenmiş bir belge ise ayrıca Türkçe’ye tercüme edilmesine gerek olmaksızın nüfus müdürlüğünce işleme alınarak doğum tutanağının aile kütüğüne tescil edilmesi için gerekli işlemler yapılır.
İlgilinin herhangi bir belge ibraz edememesi halinde, beyanı esas alınarak doğum tutanağı düzenlenir.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir