Otellerde Kimlik Kartı Verme Zorunluluğu Var mı?

Otellerde Kimlik Kartı Verme Zorunluluğu Var mı? Otel konaklamalarında Kimlik Kartı vermek zorunlu mu? Oteller neden kimlik istiyor?  Otelde konaklamak için gittiğimizde tüm aile fertlerinden kimlik kartı istenmektedir. Bu uygulamanın  yasal dayanağı nedir? Neden tüm konaklayanlar kimlik kartı vermek zorunda.

Sizin için oteller veya diğer konaklama yerlerinde neden kimlik kartı istendiğini araştırdık ve kanuni dayanağını bulduk

Otellerde kimlik kartı isteme zorunluluğu nereden gelmektedir? Otellerde neden kimlik kartı istenir? Otellerde kimlik kartı istenmesinin yasal dayanağı nedir?

                             KİMLİK BİLDİRME KANUNU

          Kanun Numarası           : 1774

          Kabul Tarihi                 : 26/6/1973

          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973   Sayı : 14591

          Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5   Cilt : 12   Sayfa : 2547

Madde 1 – Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre yapılır. (1)

Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 2 – Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar. (2)

Madde 3 – İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.

Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarıdaki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler.

Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.

Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumludurlar.

Madde 4 – İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.

Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir